Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników aplikacji mobilnej Solutio.

Gdy w treści niniejszej Polityki mówimy „użytkownicy”, to mamy na myśli osoby, które zainstalowały aplikację mobilną systemu Solutio na urządzeniu mobilnym, w tym naszych klientów lub osoby uprawnione przez naszych klientów.

 

Na urządzeniu mobilnym przechowywany jest anonimowy identyfikator aplikacji mobilnej (tworzony w momencie rejestracji aplikacji mobilnej po stronie Euvic Solutins S.A.), aż do momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego. Anonimowy identyfikator aplikacji mobilnej oraz informacje udostępniane przez system operacyjny urządzenia mobilnego (marka, model, identyfikator sprzętowy urządzenia mobilnego) są wysyłane do Euvic Solutions S.A. w momencie aktywacji urządzenia w aplikacji mobilnej oraz w celu weryfikacji autentyczności aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna porozumiewa się z systemem Solutio przy użyciu mechanizmów szyfrujących.

Aplikacja mobilna w celu:

  • umożliwienia weryfikacji tożsamości użytkownika, oraz
  • zapewnienia transmisji danych z urządzenia do systemu Solutio,

może uzyskać dostęp do najstępujących uprawnień na urządzeniu mobilnym m.in.:

  • danych technicznych urządzenia,
  • pamięci wewnętrznej,
  • kamery.

Uprawnienia aplikacji mobilnej można modyfikować poprzez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie aplikacji mobilnej.

Aplikacja mobilna zbiera dane osobowe i informacje o aktywności użytkowników, które zostają wykorzystane do świadczenia usługi w zakresie systemu Solutio na podstawie umowy zawartej z klientem.

Daną osobową jest informacja, przy pomocy której możemy zidentyfikować naszego użytkownika.

Aplikacja mobilna wykorzystuje informacje zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego urządzenia na którym jest zainstalowana.

 

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Euvic Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000813557, NIP: 521-32-94-904, (dalej również: Spółka).

4)    W związku z korzystaniem z produktu Euvic Solutions S.A. tj. systemu Solutio dostarczonego Twojej organizacji przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w powiązaniu z tym produktem tj. aplikacja mobilna systemu Solutio podlega umowie między Euvic Solutions S.A. a Twoją organizacją. Euvic Solutions S.A. przetwarza dane osobowe w celu dostraczenia produktu Twojej organizacji i Tobie.

6)    Twoje dane osobowe zostały pozyskane w procesie rejestracji aplikacji mobilnej systemu Solutio.

5)    Dane osobowe które mogą być przetwarzane w zakresie korzystania z aplikacji mobilnej systemu Solutio to: imię i nazwisko, adres e-mail. Opcjonalnie możesz podać: numer telefonu i adres korespondencyjny.

6)    Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym Odbiorcom lub kategoriom Odbiorców, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia zgodnie z art. 28 RODO oraz Podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

7)    Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

8)    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy zawartej z Twoją organizacją, rozliczenia umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym archiwalnych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

9)    Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Euvic Solutions S.A. w związku z dostarczaniem systemu Solutio Twojej organizacji, skontaktuj się z ze swoją organizacją. Jeśli masz pytania dotyczące dotyczące działań biznesowych firmy Euvic Solutions S.A. w związku z dostarczaniem systemu Solutio Twojej organizacji lub w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 22 335 4444 lub mailowo: rodo@euvic.solutions

10)  Masz prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  3. przenoszenia swoich danych osobowych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany);
  4. wniesienia skargi do Organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)  Podanie przez Ciebie danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail jest warunkiem korzystania z aplikacji mobilnej systemu Solutio, a w przypadku niepodania danych nie będziesz miał możliwości korzystania z niej.

11)  Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami