RODO

Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości. Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych, wolności i zasad uznanych w Karcie praw podstawowych – zapisanych w Traktatach – w szczególności prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu oraz komunikowania się, ochrony danych osobowych, wolności myśli, sumienia i religii, wolności wypowiedzi i informacji, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz różnorodności kulturowej, religijnej i językowej.

 

Kto zarządza moimi danymi?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Euvic Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000813557, NIP: 521-32-94-904, (dalej również: Spółka).

 

Z kim mogę się skontaktować w związku z moimi danymi osobowymi ?

Może się Pan/Pani z kontaktować z Administratorem danych telefonicznie: +48 22 335 4444 lub mailowo: rodo@euvic.solutions

 

Więcej informacji

„Obowiązek informacyjny_formularz kontaktowy”

„Obowiązek informacyjny_oferty handlowe_newsletter”

„Obowiązek informacyjny_rekrutacja”

„Obowiązek informacyjny_umowy”

„Obowiązek informacyjny_webinar

„Polityka prywatności ES Solutio”

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami