RODO

Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości. Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych, wolności i zasad uznanych w Karcie praw podstawowych – zapisanych w Traktatach – w szczególności prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu oraz komunikowania się, ochrony danych osobowych, wolności myśli, sumienia i religii, wolności wypowiedzi i informacji, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz różnorodności kulturowej, religijnej i językowej.

 

Kto zarządza moimi danymi?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Euvic Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000813557, NIP: 521-32-94-904, (dalej również: Spółka).

 

W jaki sposób Euvic Solutions przygotował się na wejście RODO?

 

Poświęciliśmy wiele uwagi, by dostosować się do nadchodzących zmian. Jako administrator i podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu innych administratorów (członków Grupy Euvic), wdrożyliśmy i przestrzegamy zasad określonych w przepisach RODO oraz u ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 

W szczególności:

  • Sporządziliśmy rejestr procesów przetwarzania danych osobowych,
  • Jasno określiliśmy cele oraz podstawy prawne procesów przetwarzania,
  • Wykonaliśmy analizę zagrożeń, oszacowaliśmy ryzyka, oraz oceniliśmy skutki przetwarzania przez nas Twoich danych,
  • Na podstawie analiz wdrożył właściwe i adekwatne zabezpieczenie procesów przetwarzania, jako standard obowiązujący w Euvic,
  • Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
  • W sposób adekwatny przeszkolił i upoważnił swój personel do przetwarzania danych osobowych.

 

Z kim można się skontaktować?

 

Może się Pan/Pani z kontaktować z Administratorem danych telefonicznie: +48 22 335 4444 lub mailowo: rodo@euvic.solutions

 

Więcej informacji

„Obowiązek informacyjny_formularz kontaktowy”

„Obowiązek informacyjny_oferty handlowe_newsletter”

„Obowiązek informacyjny_rekrutacja”

„Obowiązek informacyjny_umowy”

„ Obowiązek informacyjny_webinar

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami