SOLUTIO

to autorskie oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem.

SOLUTIO skupia w sobie funkcjonalności kilku klas systemów IT:

 • EAM - Enterprise Asset Management,
 • DMS – Document Management System,
 • CMMS - Computerised Maintenance Management Systems,
 • FM - Facility Management,
 • DCIM - Data Center Inventory Management.

SOLUTIO skupia w sobie funkcjonalności kilku klas systemów IT:

EAM - Enterprise Asset Management

Jako w pełni funkcjonalny EAM, Solutio wspiera zarzadzanie i utrzymanie składników majątku przedsiębiorstwa pod kątem ich stanu technicznego oraz kosztów utrzymania. Rozwiązanie pozwala zarządzać́ aktywami firmy, dzięki czemu organizacja może przedłużyć́ ich trwałość́ i zredukować́ związane z nimi koszty. Głowna korzyść́ dla użytkowników EAM to posiadanie kompletnego narzędzia, które pozwala w sposób zintegrowany monitorować́ i zarządzać́ zasobami całej organizacji. Podstawowymi obszarami funkcjonowania systemu EAM są:

 • Asset Management, tj. zarzadzanie długofalową wartością̨ nieruchomości/składników majątku firmy;
 • Facility Management, tj. zarzadzanie jakością̨ i efektywnością̨ usług związanych z obsługą nieruchomości;
 • Property Management, tj. zarzadzanie najemcami, klientami, umowami;
 • Space Management, tj. zarzadzanie powierzchniami, przeprowadzkami;
 • Maintenance Management, tj. zarzadzanie obsługą techniczną majątku (to część́ EAM tożsama z funkcjami systemów CMMS);
 • Capabilities Management, tj. zarzadzaniem kompetencjami pracowników (skill matrix).


DMS – Document Management System

Moduł Solutio DMS pozwala na nadzór całego cyklu obiegu dokumentów. Uporządkowane repozytorium elektroniczne eliminuje konieczność́ przeszukiwania segregatorów i umożliwia szybki dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca wyposażonego w komputer.

CMMS - Computerised Maintenance Management Systems

Pełniąc rolę specjalizowanego systemu CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) Solutio wspiera utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie umożliwia zapanowanie nad całością̨ działań́ i skuteczne wdrażanie prewencyjnego utrzymania ruchu oraz predykcji związanych z awariami. Dzięki możliwym integracjom, system zapewnia szybką reakcję, a zatem i krótszy czas usuwania ewentualnych usterek. Aplikacja generuje powiadomienia, które mogą̨ być́ przesyłane również̇ drogą mailową lub SMS. Precyzyjna informacja o awariach, przestojach i innych krytycznych zdarzeniach jest automatycznie wysyłana do określonych pracowników. Wiedza o stanie magazynu części zamiennych jest zawsze pod ręką.


DCIM - Data Center Inventory Management
Solutio został zaprojektowany z myślą̨ o realizacji szeregu zadań́ przypisanych systemowi DCIM (Data Center Inventory Management). Zarzadzanie infrastrukturą centrum danych wiąże się̨ z gromadzeniem masy danych o aktywach, ich użyciu oraz stanie operacyjnym. System zbiera kluczowe informacje o systemach IT i generuje powiadomienia oraz alerty dot. przykładowo dostępnej przestrzeni, mocy obliczeniowej serwerów, osiągnieciu pułapu obciążeń́ i innych istotnych wydarzeniach.


FM - Facility Management

Zarzadzanie jakością̨ i efektywnością̨ usług związanych z obsługą nieruchomości

Moduły

System SOLUTIO stanowi stabilne i skalowalne rozwiązanie, opracowane przez specjalistów z dużym doświadczeniem w budowie centrów przetwarzania danych. Dzięki możliwym integracjom i łączeniu rożnych obszarów operacyjnych w jednym interfejsie, aplikacja wyróżnia się̨ wśród konkurencji na rynku.

Na aplikację SOLUTIO składają się moduły, z których każdy posiada inną funkcjonalność i zapewnia obsługę innych potrzeb biznesowych.

Elektroniczna Portiernia SOLUTIO

Poprawne funkcjonowanie obiektów, wymaga dziś od zarządcy wiedzy na temat wszystkich dostępnych zasobów. Zobacz, jak wyglądało nasze wdrożenie Elektronicznej Portierni dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zobacz wideo

Nasze realizacje

SOLUTIO do zarządzania nieruchomościami Grupy Polsat Plus

Przejście na model zarządzania nieruchomościami z tradycyjnego arkusza excel na profesjonalny system.

Pobierz pdf

System Zarządzania Data Center (DCIM) dla Spółki z Grupy Polsat Plus

W odpowiedzi na potrzebę klienta wdrożono system DCIM, na który składa się aplikacja bazodanowa wyposażona w moduł BMS, umożliwiający integrację z czujnikami i listwami zasilającymi oraz przygotowano webowy portal kliencki dla użytkowników zewnętrznych.

Pobierz pdf

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami